Questions? Call us toll free: +1 800 5235 305
: :

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.agrooaza.pl/sklep

 

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agrooaza.pl/sklep prowadzony jest przez Agro Oaza sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Łąkowej 26, 47-400 Racibórz,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000518230. Kapitał zakładowy w wysokości 300 000 zł; NIP 6392006525; REGON 243634363. 1.2. Definicje:

  Sprzedawca: Agro Oaza sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Łąkowej 26, 47-400 Racibórz,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000518230. Kapitał zakładowy w wysokości 300 000 zł; NIP 6392006525; REGON 243634363.

  Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca zawierający lub zamierzający zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

  Sklep: sklep internetowy należący do sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.agrooaza.pl/sklep

  Regulamin: niniejszy tekst regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

  Towar: dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

  Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży towaru zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

  Formularz Zamówienia: elektroniczny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający dodanie Towarów do koszyka i określenie warunków płatności oraz dostawy zakupionych Towarów

  Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane przez Formularz Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży

  1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw korzystających ze Sklepu.

  1.4. Zakup w Sklepie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

   

 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
  2.1. Zamówienia od klientów przyjmowane są przez Sklep oraz e-mailowo na adres biuro@agrooaza.pl 24 godziny na dobę przez cały rok. 2.2. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia w Sklepie, co prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

  2.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie e-mailem jednocześnie przyjmując zamówienie do realizacji.

  2.4. Realizacja Zamówienia trwa do 5 dni roboczych, w przypadku wydłużenia terminu realizacji Zamówienie Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

  2.5. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  2.6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

   

 3. Formy płatności za Towar.
  3.1. Płatność za pobraniem – zapłata za Towar kurierowi przy odbiorze przesyłki.3.2. Płatność przelewem – dokonanie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy:

  Bank BGŻ BNP PARIBAS, numer rachunku: 36 2030 0045 1110 0000 0390 1670 w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Koszty i sposoby dostawy Towaru.
  4.1. Dostawa Towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej i dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.4.2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Kosz dostawy Zamówienia to 14 zł brutto za każde 30 kg Towaru.

  4.3. W przypadku Towarów wielkogabarytowych Sprzedawca za każdym razem ustala koszt dostawy Towaru do Klienta i informuje poprzez e-mail.

  4.4. Sprzedawca dopuszcza możliwość dostawy Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej wg cennika w/w przewoźnika.

   

 2. Reklamacja Towaru.
  5.1. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną określa Kodeks Cywilny. 5.2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie.

  5.3. Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@agrooaza.pl lub w formie pisemnej na adres: Agro Oaza sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 26.

  5.4. W opisie reklamacji Klient winien podać: rodzaj i datę wystąpienia wady; żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży; dane teleadresowe.

  5.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O wyniku reklamacji Klient będzie informowany poprzez e-mail lub telefon.

   

 3. Prawo odstąpienia od umowy.
  6.1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie w terminie 14 dni kalendarzowych (licząc od dnia odebrania Towaru przez Klienta) bez podania przyczyny.6.2. Warunkiem przyjęcia zwrotu na podstawie odstąpienia od umowy jest przesłanie na adres e-mail biuro@agrooaza.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Agro Oaza sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 26 oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zawierającego: numer dokumentu zakupu, numer zamówienia, kwotę zakupu, informację o zwracanych produktach oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot kwoty.

  6.3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy pod warunkiem, że Sprzedawca otrzyma wcześniej Towar z powrotem.

  6.4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego środka płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgadza się na inny sposób zwrotu.

  6.5 Koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

   

 4. Ochrona danych osobowych.
  7.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 7.2. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę – Ustawa o ochronie danych osobowych.

  7.3. Klient ma prawo wglądu do treści danych osobowych umieszczonych w bazie Sprzedawcy, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

   

 1. Postanowienia końcowe.
  8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.8.2. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

  8.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.